دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مکانیک و هوا و فضا
معرفی

مشخصات فردی

نام : مریم   قصاب زاده سریزدی

پست الکترونیکی : mghsaryazdi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مکانیک و هوا و فضا

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی مکانیک

مریم قصاب زاده سریزدی

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

^